Leverantörer & arbetsvillkor

De produkter som Löplabbet säljer under sina egna varumärken tillverkas i olika produktionsanläggningar runt om i världen. Löplabbet äger inga egna produktionsenheter - men vi har ett självklart ansvar att ha kontrollera aktuella arbetsförhållanden och ställa krav på åtgärder om vi upptäcker brister. En förutsättning för att kunna påverka ansvarstagandet och driva utvecklingen framåt är att jobba långsiktigt med våra leverantörer. Genom utbildning, hjälp och motivation skapar vi förbättringar.

En viktig fråga när det gäller produktion är sociala och arbetsrättsliga normer. För att kunna säkerställa att tillverkning sker på ett ansvarsfullt sätt med avseende till människor och miljö har Intersport valt att ingå i ett branschsamarbete med BSCI – Business Social Compliance Initiative. Intersport AB är medlem sedan 2008.

Tillsammans med andra BSCI-medlemmar har vi en gemensam uppförandekod – BSCI Code of Conduct, som är baserad på SA8000. SA8000 är en internationell standard för social hållbarhet. Revisionerna genomförs av ackrediterade oberoende revisorer. Alla BSCI medlemmar kan ta del av rapporterna från samtliga genomförda granskningar.

INTERSPORT International Corporation har ett kontor i Hong Kong med cirka 130 anställda som bland annat har i uppgift att försäkra sig om att koden följs och vår personal besöker regelbundet de leverantörer som producerar produkter för våra egna varumärken.

BSCI:s uppförandekod är baserad på FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner om arbetsvillkor. Koden omfattar bland annat:

  • Krav att följa gällande lagstiftning
  • Förbud mot barnarbete och tvångsarbete
  • Förbud mot diskriminering
  • Regler om löner och ersättning
  • Krav gällande hälsa, arbetsmiljö och miljö
  • Rätt till facklig anslutning

För mer information om koden, besök BSCI:s hemsida  

Om några brister uppdagas försöker Intersport i första hand förmå leverantören att rätta till bristerna. Tillsammans med leverantören sätts en tidsplan upp för förbättringsarbetet. Om leverantören inte uppfyller de uppsatta åtgärdskraven avbryts samarbetet.