Medlemsvillkor och Integritetspolicy

Syftet med medlemskap i Team Löplabbet är att skapa mervärde för våra medlemmar. Medlemmar i Team Löplabbet erhåller förmåner i form av erbjudanden och rabatter från Löplabbet och våra samarbetspartners. Team Löplabbet ägs och administreras av Löplabbetgruppen AB, (org.nr. 556760-2452).

Medlemsvillkor och Integritetspolicy


1. Medlemskap i Team Löplabbet kan endast erhållas av personer över 16 år. Medlemskapet är kostnadsfritt. 
Medlemskapet är kortfritt och baserat på personnummer. 
Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas.

2. Force majeure m.m. – Löplabbet är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott eller blockad gäller även om Löplabbet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Löplabbet om bolaget varit normalt aktsamt.
Löplabbet ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

3. Ändring av villkoren – Löplabbet får vidta ändring av dessa villkor om det motiveras av ändringar i kostnadsläget eller myndighets åtgärd. Villkoren för ev. bonus och avgift kan således komma att förändras. Vid var tid gällande villkor för Team Löplabbet redovisas på hemsidan www.löplabbet.se.

4. Giltighetstid – Medlemskapet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Vid uppsägning från Löplabbets sida tillämpas en uppsägningstid om tre månader. Löplabbet får föreskriva viss giltighetstid för medlemskapet. Om bonusgrundande inköp inte gjorts under tre år i följd kommer medlemskapet i Team Löplabbet att sägas upp av Löplabbet och samtliga registrerade uppgifter om medlemmen kommer att raderas från medlemsregistret.

5. Löplabbets integritetspolicy

På Löplabbet värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag).
Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Syfte:
Syftet med vår integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi redogör även för dina rättigheter och hur du ska gå till väga om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål till oss. Läs mer här.

Mål:
Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig:
Löplabbetgruppen AB, org. nr 556760-2452, med adress Krokslätt Fabriker 34, 431 37 Mölndal, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

6. Samtycke till behandling av personuppgifter – Genom att acceptera villkoren för Team Löplabbet samtycker kund till behandling av personuppgifter som beskrivits i punkt 5.

Senast uppdaterad 2020-12-09